Đầu phát điện Stamford (Cummins)

Đầu phát điện Stamford (Cummins).